สัญญลักษณ์ ขนาดลอต สเปรด1 Stop & Limit Swap Long2 Swap Short2
UKBrent 1 87.0 0 -3.65 1.01
USCrude 1 90.0 0 -4.45 -0.2
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต สเปรด1 Stop & Limit Swap Long2 Swap Short2
UKBrent 1 275.0 0 -3.65 1.01
USCrude 1 275.0 0 -4.45 -0.2
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต สเปรด1 Stop & Limit Swap Long2 Swap Short2
UKBrent 1 7.9 0 -3.65 1.01
USCrude 1 5.9 0 -4.45 -0.2
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต สเปรด1 Stop & Limit Swap Long2 Swap Short2