สัญญลักษณ์ ขนาดลอต* สเปรด * Stop & Limit สวาร์ป * ยาว สวาร์ป * สั้น
UKBrent 1 98.0 0 -3.65 1.01
USCrude 1 99.0 0 -4.45 -0.2
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต* สเปรด * Stop & Limit สวาร์ป * ยาว สวาร์ป * สั้น
UKBrent 1 286.0 0 -3.65 1.01
USCrude 1 286.0 0 -4.45 -0.2
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต* สเปรด * Stop & Limit สวาร์ป * ยาว สวาร์ป * สั้น
UKBrent 1 9.0 0 -3.65 1.01
USCrude 1 9.0 0 -4.45 -0.2
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต* สเปรด * Stop & Limit สวาร์ป * ยาว สวาร์ป * สั้น