สัญญลักษณ์ ขนาดลอต* สเปรด * Stop & Limit สวาร์ป * ยาว สวาร์ป * สั้น
UKBrent 1 98.0 0 -3.65 1.01
USCrude 1 99.0 0 -4.45 -0.2
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต* สเปรด * Stop & Limit สวาร์ป * ยาว สวาร์ป * สั้น
UKBrent 1 30.0 50 -0.366 0.036
USCrude 1 30.0 50 -0.522 0.0384
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต* สเปรด * Stop & Limit สวาร์ป * ยาว สวาร์ป * สั้น
UKBrent 1 10.6 0 -3.65 1.01
USCrude 1 10.6 0 -4.45 -0.2
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต* สเปรด * Stop & Limit สวาร์ป * ยาว สวาร์ป * สั้น