สัญญลักษณ์ ขนาดลอต สเปรด1 Stop & Limit Swap Long2 Swap Short2
UKBrent 1 85.0 0 -0.06 -2.56
USCrude 1 89.0 0 -4.45 -0.2
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต สเปรด1 Stop & Limit Swap Long2 Swap Short2
UKBrent 1 273.0 0 -3.65 1.01
USCrude 1 273.0 0 -4.45 -0.2
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต สเปรด1 Stop & Limit Swap Long2 Swap Short2
UKBrent 1 7.7 0 -0.06 -2.56
USCrude 1 5.7 0 -4.45 -0.2
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต สเปรด1 Stop & Limit Swap Long2 Swap Short2