สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
XAUUSD 100 67.0 0 -6 1.5
XAGUSD 5000 59.0 0 -5.6 1.1
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
XAUUSD 100 95.0 0 -6 1.5
XAGUSD 5000 89.0 0 -5.6 1.1
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
XAUUSD 100 5.9 0 -6 1.5
XAGUSD 5000 4.8 0 -5.6 1.1
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3