สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
XAUUSD 100 67.0 0 -6 1.5
XAGUSD 5000 63.0 0 -5.6 1.1
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
XAUUSD 100 95.0 0 -6 1.5
XAGUSD 5000 92.0 0 -5.6 1.1
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
XAUUSD 100 5.9 0 -4 1.5
XAGUSD 5000 5.1 0 -3 -0.5
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3