สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
XAUUSD 100 64.0 0 -6 1.5
XAGUSD 5000 62.0 0 -5.6 1.1
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
XAUUSD 100 91.0 0 -6 1.5
XAGUSD 5000 90.0 0 -5.6 1.1
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3
XAUUSD 100 5.3 0 -6 1.5
XAGUSD 5000 5.0 0 -5.6 1.1
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต1 สเปรด2 Stop & Limit Swap Long3 Swap Short3