สัญญลักษณ์ ขนาดลอต สเปรด1 Stop & Limit สวาร์ป ยาว2 สวาร์ป สั้น2
BTCUSD 1 31550.0 0 -1.0373 -0.8303
BTCEUR 1 31050.0 0 -0.79005 -0.84525
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต สเปรด1 Stop & Limit สวาร์ป ยาว2 สวาร์ป สั้น2
BTCUSD 1 36010.0 0 -1.0373 -0.8303
BTCEUR 1 36010.0 0 -0.79005 -0.84525
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต สเปรด1 Stop & Limit สวาร์ป ยาว2 สวาร์ป สั้น2
BTCUSD 1 2072.0 0 -1.0373 -0.8303
BTCEUR 1 2055.0 0 -0.79005 -0.84525
สัญญลักษณ์ ขนาดลอต สเปรด1 Stop & Limit สวาร์ป ยาว2 สวาร์ป สั้น2