สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 Swap ยาว2 Swap สั้น2
#BMW 85.8 85.83 0 -2.85 -3.59
#ADS 168.9 169 0 -2.85 -3.59
#DBK 16.5 16.51 0 -2.85 -3.59
#VOW 169.9 170.1 0 -2.85 -3.59
#DAI 71.02 71.04 0 -2.85 -3.59
#BOS3 70.92 71 0 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-08-10 0.52 EUR
สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 Swap ยาว2 Swap สั้น2
#BMW 85.8 85.83 0 -2.85 -3.59
#ADS 168.9 169 0 -2.85 -3.59
#DBK 16.5 16.51 0 -2.85 -3.59
#VOW 169.9 170.1 0 -2.85 -3.59
#DAI 71.02 71.04 0 -2.85 -3.59
#BOS3 70.92 71 0 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-08-10 0.52 EUR
สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 Swap ยาว2 Swap สั้น2
#BMW 85.8 85.83 0 -2.85 -3.59
#ADS 168.9 169 0 -2.85 -3.59
#DBK 16.5 16.51 0 -2.85 -3.59
#VOW 169.9 170.1 0 -2.85 -3.59
#DAI 71.02 71.04 0 -2.85 -3.59
#BOS3 70.92 71 0 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-08-10 0.52 EUR