สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 Swap ยาว2 Swap สั้น2
#BMW 80.05 80.07 0 -2.85 -3.59
#ADS 193 193.05 0 -2.85 -3.59
#DBK 14.14 14.15 0 -2.85 -3.59
#VOW 131.35 131.5 0 -2.85 -3.59
#DAI 60.47 60.48 0 -2.85 -3.59
#BOS3 71.31 71.33 0 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-08-10 0.52 EUR
สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 Swap ยาว2 Swap สั้น2
#BMW 80.05 80.07 0 -2.85 -3.59
#ADS 193 193.05 0 -2.85 -3.59
#DBK 14.14 14.15 0 -2.85 -3.59
#VOW 131.35 131.5 0 -2.85 -3.59
#DAI 60.47 60.48 0 -2.85 -3.59
#BOS3 71.31 71.33 0 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-08-10 0.52 EUR
สัญญลักษณ์ แบรนด์ ขาย ซื้อ สเปรด1 Swap ยาว2 Swap สั้น2
#BMW 80.05 80.07 0 -2.85 -3.59
#ADS 193 193.05 0 -2.85 -3.59
#DBK 14.14 14.15 0 -2.85 -3.59
#VOW 131.35 131.5 0 -2.85 -3.59
#DAI 60.47 60.48 0 -2.85 -3.59
#BOS3 71.31 71.33 0 -2.85 -3.59
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์ แบรนด์ วันปิดสมุด การจ่ายเงินปันผล สกุลเงิน
Adidas AG , listed on Xetra (1 lot = 1 CFD) #ADS 2017-08-10 0.52 EUR