สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AA 27.74 27.88 1.4 -0.1 -0.2
#AXP 99.8 99.84 0.4 -0.1 -0.2
#BA 357.89 358 1.1 -0.1 -0.2
#BAC 29.08 29.1 0.2 -0.1 -0.2
#CAT 132.25 132.3 0.5 -0.1 -0.2
#DIS 110.58 110.64 0.6 -0.1 -0.2
#GE 8.66 8.67 0.1 -0.1 -0.2
#HD 177.12 177.17 0.5 -0.1 -0.2
#IBM 122.3 122.69 3.9 -0.1 -0.2
#JNJ 128.81 128.86 0.5 -0.1 -0.2
#JPM 102.91 102.94 0.3 -0.1 -0.2
#MCD 184.51 184.59 0.8 -0.1 -0.2
#MMM 192.26 192.36 1.0 -0.1 -0.2
#MO 44.98 44.99 0.1 -0.1 -0.2
#PFE 42.26 42.28 0.2 -0.1 -0.2
#PG 90.39 90.56 1.7 -0.1 -0.2
#T 30.58 30.59 0.1 -0.1 -0.2
#UTX 110.8 110.93 1.3 -0.1 -0.2
#VZ 56.98 57 0.2 -0.1 -0.2
#WMT 97.45 97.47 0.2 -0.1 -0.2
#XOM 71.87 71.88 0.1 -0.1 -0.2
#BABA 152.03 152.55 5.2 -0.1 -0.2
#V 138 138.18 1.8 -0.1 -0.2
#LMT 279.48 279.69 2.1 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
American Express Company#AXP2018-07-050.35USD
Boeing Company#BA2018-08-091.71USD
Bank of America Corporation#BAC2018-05-310.12USD
Caterpillar Inc#CAT2018-07-190.86USD
Walt Disney Company#DIS2018-07-060.84USD
General Electric Corporation#GE2018-06-150.12USD
Home Depot Inc#HD2018-05-301.03USD
IBM Corporation#IBM2018-05-091.57USD
Johnson & Johnson#JNJ2018-05-250.90USD
JPMorgan Chase & Co#JPM2018-07-050.56USD
McDonald’s Corporation#MCD2018-06-011.01USD
3M Company#MMM2018-05-171.36USD
Altria Group Inc#MO2018-06-140.70USD
Pfizer Inc#PFE2018-08-020.34USD
Procter & Gamble Company#PG2018-04-190.72USD
AT&T Inc#T2018-07-090.50USD
United Technologies Corporation#UTX2018-08-160.70USD
Verizon Communications Inc#VZ2018-07-090.59USD
Wal-Mart Stores Inc#WMT2018-12-060.52USD
ExxonMobil Corporation#XOM2018-05-110.82USD
Alibaba Group#BABA2015-03-120.52USD
Visa#V2018-08-160.21USD
LOCKHEED MARTIN#LMT2018-08-312.00USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AA 27.74 27.88 1.4 -0.1 -0.2
#AXP 99.8 99.84 0.4 -0.1 -0.2
#BA 357.89 358 1.1 -0.1 -0.2
#BAC 29.08 29.1 0.2 -0.1 -0.2
#CAT 132.25 132.3 0.5 -0.1 -0.2
#DIS 110.58 110.64 0.6 -0.1 -0.2
#GE 8.66 8.67 0.1 -0.1 -0.2
#HD 177.12 177.17 0.5 -0.1 -0.2
#IBM 122.3 122.69 2.0 -0.1 -0.2
#JNJ 128.81 128.86 0.5 -0.1 -0.2
#JPM 102.91 102.94 0.3 -0.1 -0.2
#MCD 184.51 184.59 0.8 -0.1 -0.2
#MMM 192.26 192.36 1.0 -0.1 -0.2
#MO 44.98 44.99 0.1 -0.1 -0.2
#PFE 42.26 42.28 0.2 -0.1 -0.2
#PG 90.39 90.56 1.7 -0.1 -0.2
#T 30.58 30.59 0.1 -0.1 -0.2
#UTX 110.8 110.93 0.9 -0.1 -0.2
#VZ 56.98 57 0.2 -0.1 -0.2
#WMT 97.45 97.47 0.3 -0.1 -0.2
#XOM 71.87 71.88 0.1 -0.1 -0.2
#BABA 152.03 152.55 5.2 -0.1 -0.2
#V 138 138.18 1.8 -0.1 -0.2
#LMT 279.48 279.69 2.1 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
American Express Company#AXP2018-07-050.35USD
Boeing Company#BA2018-08-091.71USD
Bank of America Corporation#BAC2018-05-310.12USD
Caterpillar Inc#CAT2018-07-190.86USD
Walt Disney Company#DIS2018-07-060.84USD
General Electric Corporation#GE2018-06-150.12USD
Home Depot Inc#HD2018-05-301.03USD
IBM Corporation#IBM2018-05-091.57USD
Johnson & Johnson#JNJ2018-05-250.90USD
JPMorgan Chase & Co#JPM2018-07-050.56USD
McDonald’s Corporation#MCD2018-06-011.01USD
3M Company#MMM2018-05-171.36USD
Altria Group Inc#MO2018-06-140.70USD
Pfizer Inc#PFE2018-08-020.34USD
Procter & Gamble Company#PG2018-04-190.72USD
AT&T Inc#T2018-07-090.50USD
United Technologies Corporation#UTX2018-08-160.70USD
Verizon Communications Inc#VZ2018-07-090.59USD
Wal-Mart Stores Inc#WMT2018-12-060.52USD
ExxonMobil Corporation#XOM2018-05-110.82USD
Alibaba Group#BABA2015-03-120.52USD
Visa#V2018-08-160.21USD
LOCKHEED MARTIN#LMT2018-08-312.00USD
สัญญลักษณ์แบรนด์ขายซื้อสเปรด1Swap ยาว2Swap สั้น2
#AA 27.74 27.88 1.4 -0.1 -0.2
#AXP 99.8 99.84 0.4 -0.1 -0.2
#BA 357.89 358 1.1 -0.1 -0.2
#BAC 29.08 29.1 0.2 -0.1 -0.2
#CAT 132.25 132.3 0.5 -0.1 -0.2
#DIS 110.58 110.64 0.6 -0.1 -0.2
#GE 8.66 8.67 0.1 -0.1 -0.2
#HD 177.12 177.17 0.5 -0.1 -0.2
#IBM 122.3 122.69 3.9 -0.1 -0.2
#JNJ 128.81 128.86 0.5 -0.1 -0.2
#JPM 102.91 102.94 0.3 -0.1 -0.2
#MCD 184.51 184.59 0.8 -0.1 -0.2
#MMM 192.26 192.36 1.0 -0.1 -0.2
#MO 44.98 44.99 0.1 -0.1 -0.2
#PFE 42.26 42.28 0.2 -0.1 -0.2
#PG 90.39 90.56 1.7 -0.1 -0.2
#T 30.58 30.59 0.1 -0.1 -0.2
#UTX 110.8 110.93 1.3 -0.1 -0.2
#VZ 56.98 57 0.2 -0.1 -0.2
#WMT 97.45 97.47 0.2 -0.1 -0.2
#XOM 71.87 71.88 0.1 -0.1 -0.2
#BABA 152.03 152.55 4.0 -0.1 -0.2
#V 138 138.18 1.8 -0.1 -0.2
#LMT 279.48 279.69 2.2 -0.1 -0.2
การปรับการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์แบรนด์วันปิดสมุดการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
American Express Company#AXP2018-07-050.35USD
Boeing Company#BA2018-08-091.71USD
Bank of America Corporation#BAC2018-05-310.12USD
Caterpillar Inc#CAT2018-07-190.86USD
Walt Disney Company#DIS2018-07-060.84USD
General Electric Corporation#GE2018-06-150.12USD
Home Depot Inc#HD2018-05-301.03USD
IBM Corporation#IBM2018-05-091.57USD
Johnson & Johnson#JNJ2018-05-250.90USD
JPMorgan Chase & Co#JPM2018-07-050.56USD
McDonald’s Corporation#MCD2018-06-011.01USD
3M Company#MMM2018-05-171.36USD
Altria Group Inc#MO2018-06-140.70USD
Pfizer Inc#PFE2018-08-020.34USD
Procter & Gamble Company#PG2018-04-190.72USD
AT&T Inc#T2018-07-090.50USD
United Technologies Corporation#UTX2018-08-160.70USD
Verizon Communications Inc#VZ2018-07-090.59USD
Wal-Mart Stores Inc#WMT2018-12-060.52USD
ExxonMobil Corporation#XOM2018-05-110.82USD
Alibaba Group#BABA2015-03-120.52USD
Visa#V2018-08-160.21USD
LOCKHEED MARTIN#LMT2018-08-312.00USD